همکاران

دپارتمان بازی درمانی

۱- دکتر هوشنگ میرزایی

دکترای  تخصصی کاردرمانی ( گرایش بازی درمانی ) و عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۲- الهه ابراهیمی

کارشناسی ارشد کاردرمانی ( گرایش بازی درمانی )

دپارتمان کاردرمانی

۱- شهداد مهشیدی

کارشناس  ارشد کاردرمانی ذهنی

۲- امیر صبوری

کارشناس کاردرمانی جسمی

 

دپارتمان گفتار درمانی

۱- دکتر سجاد حق شناس

متخصص علوم اعصاب شناختی و مغز

۲- قربانعلی صالحی

کارشناس گفتار درمانی

دپارتمان روانسنجی و کارگاه ها

۱- سحر خویینی

کارشناس ارشد سنجش روانی و طراح بازی کودک و نوجوان