طرح بررسی جامع وضعیت سلامت کودک

طرح بررسی جامع وضعیت سلامت کودک (بدو تولد تا ۱۵ سالگی) :

اهداف جزیی :

§ بررسی توجه و تمرکز

§ بررسی وضعیت شناختی کودک

§ تشخیص وجود یا عدم وجود اختلالات یادگیری

§ بررسی وضعیت پردازش محرکهای محیطی

§ بررسی گفتار و زبان

§ بررسی وجود یا عدم وجود اختلالات رشدی

§ بررسی وضعیت عملکردهای اجرایی کودک

اهداف کلی:

تشکیل پرونده جامع وضعیت سلامت کودک